powershell script を vim で書くためのプラグイン

NeoBundleLazy 'PProvost/vim-ps1', {
      \   'autoload' : {'filetypes': ['ps1']}
      \ }